Публикации

Транзин – Магазин за историјата, идентитетите и искуствата на транс-луѓето

Транзин – Магазин за историјата, идентитетите и искуствата на транс-луѓето

Анализа на пристапност и достапност на здравствени услуги за трансродови лица во Република Северна Mакедонија

Анализа на пристапност и достапност на здравствени услуги за трансродови лица во Република Северна Mакедонија

ПОТРЕБА ОД ПРАВНО ПРИЗНАВАЊЕ НА РОДОТ ВО МАКЕДОНИЈА и измена и дополнување на Законот за матична евиденција

ПОТРЕБА ОД ПРАВНО ПРИЗНАВАЊЕ НА РОДОТ ВО МАКЕДОНИЈА и измена и дополнување на Законот за матична евиденција

Што треба да знаеш за менталното здравје кај трансродовите лица?

Што треба да знаеш за менталното здравје кај трансродовите лица?

Правно признавање на родот/Проблеми со кои се соочуваат трансродовите лица

Правно признавање на родот/Проблеми со кои се соочуваат трансродовите лица

Често поставувани прашања за процесот на транзиција

Често поставувани прашања за процесот на транзиција

Транс Ин Форма Информативен прирачник за остварување на правата на транс луѓето во Република Северна Македонија

Транс Ин Форма Информативен прирачник за остварување на правата на транс луѓето во Република Северна Македонија

Проценка на компатибилноста на постоечките здравствени и превентивни услуги со потребите на трансродовите лица во Северна Македонијa

Проценка на компатибилноста на постоечките здравствени и превентивни услуги со потребите на трансродовите лица во Северна Македонијa

Компатибилност на постојните услуги за здравствена заштита и превенција со потребите на трансродовите лица во Северна Македонија

Компатибилност на постојните услуги за здравствена заштита и превенција со потребите на трансродовите лица во Северна Македонија

Водич за новинари

Водич за новинари